สั่งซื้อ

Our mission

แต่ละปี มีขยะพลาสติกราว ถูกทิ้งลงทะเลไทย นับเป็นปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล มากเป็นลำดับ 10 ของโลก สาเหตุหลักของปัญหามาจาก การผลิตและใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง Greenery จึงอยากร่วมแก้ปัญหา โดยพัฒนาน้ำดื่ม Greenery Water กระป๋อง Greenery Water ผลิตจากอลูมิเนียม รีไซเคิลได้ 100% ช่วยลดการใช้พลังงาน และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหนึ่งของโลกร้อน ในปัจจุบัน Greenery Water ลดขยะขวดพลาสติกได้มากกว่า สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 4 แสนตัน 200,000 ชิ้น
แต่ละปีมี ขยะพลาสติกราว สาเหตุหลักของปัญหา มาจากการผลิตและใช้พลาสติก แบบใช้แล้วทิ้ง Greenery จึงอยาก ร่วมแก้ปัญหา โดยพัฒนาน้ำดื่ม Greenery Water ช่วยลดการใช้พลังงานและ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหนึ่งของโลกร้อน ในปัจจุบัน Greenery Water ลดขยะขวดพลาสติกได้มากกว่า สร้างความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดัน การแก้ปัญหาขยะพลาสติก ทุกกระป๋องที่คุณดื่ม จะช่วยส่งต่อน้ำสะอาดให้แก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร ผ่านเงินบริจาค ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเครื่องกรองน้ำ ประจำโรงเรียน 200,000 ชิ้น กระป๋อง Greenery Water ผลิตจากอลูมิเนียม รีไซเคิลได้ 100% 4 แสนตัน ถูกทิ้งลงทะเลไทย นับเป็นปริมาณขยะ ที่ถูกทิ้งลงทะเล มากเป็นลำดับ 10 ของโลก

Our mission

Every year, we have of plastic wastes dumped in Thai oceans. That ranks 10th place in the global situation of ocean waste disposal. The villain of this problem simply comes from producing and using single-use plastics. Greenery stands this eco chance to introduce Greenery Water solution. Greenery Water can is made from aluminum, 100% recyclable. Reducing energy and CO2 emission, the mass serial killer for global warming. Now, Greenery Water could reduce plastic bottles up to Weaving the coalition from every possible network to hamper this mess of the so-called plastic wastes. 400,000 tons 200,000 pieces
Every year, we have The villain of this problem simply comesfrom producing and using single-use plastics. Greenery stands this eco chance to introduce Greenery Water solution. Reducing energy and CO2 emission, the mass serial killer for global warming. Now, Greenery Water could reduce plastic bottles up to Weaving the coalition from every possible network to hamper this mess of the so-called plastic wastes. Every can you drink would offer this children in isolated schools a clean drink too. We donate the valued amount to these schools so they could afford the water purifier. 200,000 pieces Greenery Water can is made from aluminum, 100% recyclable. 400,000 tons of plastic wastes dumped in Thai oceans. That ranks 10th place in the global situation of ocean waste disposal.

ดื่มให้โลกดี ดื่มกรีนเนอรี่

สั่งซื้อ สมัครเป็น reseller